REGULAMIN 6. BIEG BIELAŃSKI – 5KM I 10 KM

I.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Bielan Wrocławskich i okolic,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja turystyczna Gminy Kobierzyce,

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III. KONTAKT

 • Dyrektor Biegu: Jacek Jackowiak, e-mail: jacek.jackowiak@pro-run.pl
 • Zapisy elektroniczne: Jacek Urbanowicz, e-mail: zawody@pro-run.pl
 • Strona internetowa organizatora: www.bb.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 29.09.2019 5 km i 10 km (start wspólny) o godz. 15.00
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Czekoladowej 20 (CH Aleja Bielany po stronie Jula) w Bielanach Wrocławskich.
 3. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 12.00 do 14.45, znajduje się na ul. Czekoladowej 20 (CH Aleja Bielany po stronie Jula) w Bielanach Wrocławskich.

V. BIEGI TOWARZYSZĄCE

 1. Bieg Krasnala, limit 200 uczestników.

VI. TRASA BIEGU

 1. Dystanse 5 km (1 pętla 5000m) i 10 km (2 pętle po 5000m) z atestem PZLA
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z odcinkami kostki brukowej (nowej).
 4. Na trasie znajduje się 1 punkt nawadniania, odświeżania za linią Start/Meta.
 5. W biegu na 5 km i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min
 6. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja generalna OPEN kobiet i mężczyzn (dystans 5 km i 10 km).
3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (dystans 5 km i 10 km).

• K 16 od 16 do 19 lat
• K 20 od 20 do 29 lat
• K 30 od 30 do 39 lat
• K 40 od 40 do 49 lat
• K 50 od 50 do 59 lat
• K 60 od 60 do 69 lat
• K 70 powyżej 70 lat
• M 16 od 16 do 19 lat
• M 20 od 20 do 29 lat
• M 30 od 30 do 39 lat
• M 40 od 40 do 49 lat
• M 50 od 50 do 59 lat
• M 60 od 60 do 69 lat
• M 70 powyżej 70 lat

VIII. POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 5 km i 10 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Klasyfikacja na mecie jest prowadzona po czasach netto za wyjątkiem pierwszych 50 osób na danym dystansie głównym gdzie kolejność jest wyznaczana po czasach brutto.
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
 4. Numer startowy z chipem powinien być umieszczony w widocznym miejscu z przodu na wysokości klatki piersiowej lub na pasie na numer startowy. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może skutkować dyskwalifikacją i niesklasyfikowaniem zawodnika.

IX. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Dla każdego pamiątkowy medal.
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biura zawodów otrzymają w pakiecie startowym:

 • numer startowy,
 • okolicznościowa koszulka techniczna z długim rękawem z logo biegu,
 • posiłek regeneracyjny (w dniu biegu),
 • medal (na mecie biegu).

3. Dla osób zgłoszonych i z opłaconą opłatą startową do dnia 26 sierpnia 2019 r. gwarantujemy koszulkę startową zadeklarowaną w formularzu zgłoszeniowym. Po tym terminie dostępność rozmiarów koszulek ograniczona, wg dostępności w Biurze Zawodów.

4. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby) w poszczególnych klasyfikacjach OPEN otrzymują puchary.
5. Organizator poza nagrodami rzeczowymi nie przewiduje nagród finansowych dla zwycięzców i w poszczególnych kategoriach.
6. Organizator przewiduje konkurs z atrakcyjnymi nagrodami od sponsorów dla wszystkich uczestników biegu.
7. Szczegółowe informacje o nagrodach rzeczowych zostaną podane w osobnym komunikacie na stronie biegu.
8. Warunkiem otrzymania pucharów i nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji.
9. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie .
10. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 12.00 – 17.00

X. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 26.09.2019 r. do godz. 24:00 na stronie www.bb.pro-run.pl (5 km, 10 km)
2. W biegach głównych przewidziany jest maksymalny limit 600 (na oba dystanse razem 5 i 10 km) miejsc startowych. Limit miejsc może ulec zmianie
3. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to – 10km / 5km:

 • do 21.07.2019 r. 40 zł
 • do 15.09.2019 r. 50 zł
 • do 26.09.2019 r. 60 zł
 • W dniu zawodów 29.09.2019 r. możliwość zapisania się lub wykonania opłaty startowej będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc. Opłata startowa w dniu biegu na obydwóch dystansach 10km i 5km wynosi 60 zł.

4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 26.09.2019 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

5. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: 6BB, nazwisko i imię

Opłaty można również dokonać on-line przy zapisach lub już po zapisaniu się na stronie zapisów biegu (dotpay) taka wpłata jest automatycznie księgowana i od razu widzie się potwierdzenie wpłaty na bieg.
6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
7. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 14.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
9. Zgłoszenia do Biegu KRASNALA nie będą przyjmowane on-line. Biegi zostaną ogłoszone po zakończeniu biegu głównego na 10 km. Na wszystkich uczestników Biegu KRASNALA będzie czekał słodki upominek. Limit 200 uczestników.

XI. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu w biegu głównym (5 km, 10 km) dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów oraz osoby niepełnoletnie od 16 roku życia jedynie z oświadczeniem podpisanym przez prawnych opiekunów.
 3. Do startu w Biegu KRASNALA i Sztafecie Rodzinnej, każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach oraz legitymację bądź inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XIV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl, www.bb.pro-run.pl oraz www.datasort.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.